Vídeos

Aikido

  • Seguindo os passos do Fundador
  • Fiz amigos no Brasil
  • AIKIDO class: Shikanai Sensei #1
  • ICHITAMI SHIKANAI SHIHAN HOMBU DOJO REPRESENTATIVE
  • KNIFE
  • AIKIDO class: Shikanai Sensei #2
  • AIKIDO class: Shikanai Sensei #3
  • AIKIDO class: Shikanai Sensei #4
  • AIKIDO class: Shikanai Sensei # 5